طراحی و ساخت

دانش فنی به همراه مهارت در ساخت و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب، ساخته های فونیکس را بی رقیب می کند